Landbrugsforsikring

Uanset størrelsen på dit landbrug skal du sikre, at dit landbrug herunder bygninger, maskiner, ansatte, dyr og dig selv er forsikret korrekt. Det gælder også hvis du driver et fritidslandbrug. Når du forsikrer dit landbrug, skal du være opmærksom på der er flere forsikringer, som er relevant for dig som landmand. Det kan være svært at finde den rette landbrugsforsikring, som er både bedst for pengepungen men dækker ordentlig, hvis uheldet skulle være ude.

Oftest forsikres produktions- og beboelsesbygninger forsikres til nyværdi. Har du bygninger, som ikke anvendes i produktionen, kan det være en fordel, at de forsikres med en sum. Vælger du at sumforsikre en bygning, dækker forsikringen omkostningerne til oprydning efter en skade udover den fastsatte sum. Omkostningerne til oprydning erstattes altså separat, så du altid ved, hvad du har at bygge for.

Find de bedste forsikringer til Landbrug

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

Bygningsforsikring

Forsikringen dækker både værdien af selve bygningen og bygningens funktioner. Du har mulighed for at udvide din bygningsforsikring, såfremt du finder dette nødvendigt. De fleste vælger en udvidet bygningsforsikring.

Altid inkluderet i en bygningsforsikring

 • Brandforsikring – Forsikringen dækker brand inkl. lyn- og el-skader. Typisk dækker forsikringen også storm og tilsvarende pludselige skader.
 • Flytteret – Forsikringen indeholder automatisk en flytteret. Det betyder, at hvis du får erstatning for en skade sket på ét matrikelnummer, kan du vælge at bruge beløbet på fx en bygning på et andet matrikelnummer.


Udvid din bygningsforsikring 

Du kan udvide din bygningsforsikring med flere dækninger:

 • Stormskadeforsikring m.v. – for hele ejendommen
 • Stikledningsforsikring – for hele ejendommen
 • Rørskadeforsikring – for beboelsesbygninger
 • Insekt- og svampeskadeforsikring – for beboelsesbygninger
 • Silo- og tankskadeforsikring – for gylletanke og siloer
 • Huslejetabsforsikring – for driftsbygninger
 • Entrepriseforsikring – ved ny- og ombygninger

 

Du kan læse mere meget om en bygningsforsikring og de specifikke krav her.

Indboforsikring

Forsikringen dækker indbo i dit private hjem. Nedenstående er altid inkluderet i en indboforsikring

 • Brand  Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion og tilsodning.
 • El-skade – Dækker skader efter kortslutning. Dækker også ødelagte madvarer efter strømafbrydelse.
 • Tyveri og hærværk  Dækker skader ved tyveri, hærværk og påkørsel.
 • Vejr  Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.
 • Udstrømning  Dækker skader på dine ting, hvis der pludselig strømmer vand eller olie fra rør i huset.
 • Psykologisk krisehjælp  Dækker psykologisk krisehjælp, fx ved livstruende sygdom eller alvorlig ulykke i din nærmeste familie.
 • Ansvar – Dækker, hvis du skader andre eller deres ting.
 • Retshjælp  Dækker udgiften til en advokat, hvis du havner i uenighed, f.eks. i en lejeretssag.

 

Der kan være behov for tillægsdækninger såsom: Pludselige skader og elektronik skader.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker, hvis din virksomhed er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Forsikringen dækker også hjælp til at håndtere, hvis du kommer ud for uberettigede erstatningskrav.

 • Privatansvar – Dækker, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig, når andre personer kommer til skade eller du gør skade på deres ting. Forsikringen dækker også, hvis du har hund, og den er skyld i skader på andre personer, herunder figuranter.
 • Bedriftsansvar  Dækker, hvis din landbrugsdrift bliver gjort erstatningsansvarlig på grund af skader på andre personer eller deres ting.
 • Forureningsansvar inkl. jordforurening  Dækker, hvis din virksomhed har erstatningsansvar i en forureningssag.
 • Retshjælpsforsikring  Dækker dine omkostninger, hvis du får brug for en advokat. Både i private tvister og tvister opstået i forbindelse med din landbrugsproduktion.

 

Du kan vælge at udvide din ansvarsforsikring med flere dækninger alt efter, hvad du har brug for i landbruget:

 • Lånte og lejede maskiner  Dækker, hvis der sker skader på maskinerne.
 • Maskinstation  Dækker, hvis der sker skader mens du bruger dine maskiner til maskinstationsarbejde.
 • Udvidet produktansvar  Hvis en fejl i virksomhedens produkt fører til skader på andre personer eller ting. Som producent er du objektivt ansvarlig. Det vil sige, at det ingen betydning har, om din virksomhed har begået fejlen eller ej. Virksomheden bærer det fulde ansvar for produktet.
 • Behandlings- og bearbejdningsansvar  Dækker skader på ting, du har i din varetægt.
 • Miljøforsikring  En udvidet forsikring, der supplerer den forureningsdækning, som altid er med i ansvarsforsikringen. Miljøforsikringen indeholder både rådgivning og økonomisk erstatning i forureningssager.

Løsøreforsikring

Forsikringen dækker løsøre i landbruget og dækker, hvis dit løsøre bliver skadet ved eksempelvis brand, vandskade, tyveri eller hærværk. Du kan sammensætte og udvide løsøreforsikring med flere dækninger:

 • Avl og produkter  Dækker skader på høstede afgrøder, afgrøder på rod, produktbeholdningen på marken og i bygninger, læhegn, levende markhegn mv. Du kan tilvælge flere forsikringer, fx haglskadeforsikring, køle- og fryseforsikring og transportforsikring.
 • Besætning  Dækker skader på din besætning efter brand, tyveri og vandskade. Dækker også driftstab for den tid, der vil gå med at udbedre den skete skade – eller reetablere en tilsvarende produktion som før skaden. Der er ingen tidsbegrænsning på driftstabsforsikringens dækningsperiode.
 • Maskiner, redskaber og andet løsøre  Dækker skader på dine traktorer, mejetærskere og øvrige selvkørende maskiner. Dækker også alle bugserede, tilkoblede og liftophængte maskiner. It-udstyr og øvrigt kontorinventar er også dækket.
 • Netbanktyveri  Sikrer dig mod elektronisk indbrud i din virksomheds netbank.


Som en del af din landbrugsforsikring kan du tilvælge en række særlige forsikringer efter behov:

 • Skovansvarsforsikring  Forsikringen dækker ved skader på personer eller ting, du som ejer af skov er erstatningsansvarlig over for.
 • Skovbrandforsikring  Forsikringen dækker brand i skove og andre bevoksninger.
 • Juletræsforsikring – Forsikringen dækker ved brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.
 • Pelsdyrsforsikring  Forsikringen dækker ved brand, el- og røgskade, tyveri og driftstab. Dine pelsdyr og dit løsøre som inventar, foder, maskiner og andet driftsudstyr er dækket af forsikringen. Haller, bure og bygninger, som du bruger til pelsdyrfarmens drift, er også dækket.
 • Tyveriforsikring for pelsdyrsskind  Forsikringen dækker, hvis du får stjålet aflivede pelsdyr og pelsdyrsskind.


Du kan læse mere meget om en løsøreforsikring og de specifikke krav her.

Vi anbefaler altid at du får en snak med en rådgiver, så kan du drøfte dit forsikringsbehov eller får en gennemgang hvis du allerede er forsikret, men ønsker at se om både pris og dækninger passer til dit behov og hvad markedet tilbyder.

Facebook
Email

Få tilbud – naturligvis 100% uforpligtende!